CCTV Monitoring


Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

McArthurGlen UK Limited, Nations House, 3rd Floor, 103 Wigmore Street, London, W1U 1QS, United Kingdom.

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO):

Data Protection People Limited

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email): McArthurGlen@dataprotectionpeople.com

Ταχυδρομική διεύθυνση: Data Protection Officer, McArthurGlen UK Limited, Nations House, 3rd Floor, 103 Wigmore Street, London, W1U 1QS, United Kingdom

 1. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, καθώς και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – ο «ΓΚΠΔ»).

 1. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Περαιτέρω, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα συλλεχθέντα δεδομένα για την προστασία και άλλων εννόμων συμφερόντων μας – όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ατυχήματος. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα των ανωτέρω (παράνομες πράξεις ή προστασία εννόμων συμφερόντων μας) και στις είσοδούς, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης, και δ) σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, σε συνεργαζόμενους τρίτους φορείς (π.χ. εταιρεία φύλαξης) και παρόχους υπηρεσιών, όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο, και πάντα υπό τον όρο τήρησης του απορρήτου και της διαφύλαξης των δεδομένων σας.

Τα δεδομένα επίσης ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (δηλαδή, χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) – σε μια τέτοια περίπτωση πάντοτε υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 1. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα. Αν εκκινήσουν νομικές διαδικασίες τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είναι αναγκαίο.

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν, τουλάχιστον, τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση McArthurGlen@dataprotectionpeople.com ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση. Είτε ασκείτε τα δικαιώματά σας για λογαριασμό σας είτε για λογαριασμό κάποιου άλλου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε απόδειξη ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον απαιτείται, και απόδειξη του δικαιώματος να ενεργείτε εκ μέρους του υποκειμένου των δεδομένων, καθώς και να μας παρέχετε αντίγραφα αυτών. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας