Midweek Campaign Roermond

Deze Algemene Voorwaarden (de “AVW”) zijn van toepassing op de Midweekactie Roermond  (de “Actie”) die loopt van 29 augustus tot en met 8 september 2017 (de “Actieperiode”) en die wordt georganiseerd door MGE-RB (Roermond) Management Co B.V. (“McArthurGlen”); gevestigd te Stadsweide 2, 6041 TD Roermond, Nederland). Door deel te nemen aan de Actie accepteert u (de “Deelnemer”) de volgende algemene voorwaarden.

 

 1. 1.       Wie kan deelnemen?

 

1.1               De Deelnemer kan aan de Actie deelnemen indien hij/zij voldoet aan alle onderstaande voorwaarden voor deelneming (de “Deelnemingsvoorwaarden”):

 • De Deelnemer is 18 jaar of ouder op het moment van deelname aan de Actie.
 • De gewone verblijfplaats van de Deelnemer is in Nederland, België of Duitsland.
 • De Deelnemer is geen medewerker van McArthurGlen, haar moedermaatschappij, dochtermaatschappijen of gelieerde ondernemingen, of andere bedrijven die betrokken zijn bij de Actie.

 

 1. 2.      Actiebonnen en inlossing

 

2.1               Actiebonnen kunnen tijdens de Actieperiode door de Deelnemer worden gedownload viahttps://www.mcarthurglen.com/media/123706740/_voucher_NL.pdf (de “Actiebonnen”).

 

2.2               De restaurateurs die aan de Actie deelnemen zijn: Käfer, Entré DE Bakery Café, Pommes Frites en Burger Federation (de “Restaurateurs”). De Actiebonnen van de Restaurateurs omvatten de volgende aanbiedingen:

 • De Actiebonnen van Käfer en Entré DE Bakery Café omvatten de aanbieding van twee koffie voor de prijs van één;
 • De Actiebonnen van Pommes Frites omvatten de aanbieding van twee zakjes friet voor de prijs van één (exclusief saus);
 • De Actiebonnen van Burger Federation omvatten een korting van 20% op de totale rekening.

 

2.3               De Actiebonnen kunnen alleen worden ingelost tijdens de periode die op de Actiebonnen is vermeld. De Actiebonnen van Pommes Frites en Burger Federation kunnen worden ingelost vanaf 17:30 uur tot sluitingstijd van de restaurants. De Actiebonnen van Käfer en Entré DE Bakery Café kunnen worden ingelost vanaf openingstijd tot sluitingstijd van de restaurants.

 

2.4               De Deelnemer mag slechts één Actiebon per bezoek aan McArthurGlen´s Designer Outlet Roermond inlossen.

 

2.5               Om een Actiebon in te lossen moet de Deelnemer een digitale of uitgeprinte versie van de Actiebon aan het personeel van de Restaurateur tonen bij de betaling van zijn of haar consumptie. McArthurGlen heeft te allen tijde het recht verzilvering van een Actiebon door een Deelnemer te weigeren zonder opgave van redenen en/of in het geval de Deelnemer niet voldoet aan deze AVW.

2.6               De Actiebonnen kunnen alleen worden gebruikt in de restaurants van de Restaurateurs in McArthurGlen´s Designer Outlet Roermond zoals bepaald in voorwaarde 2.2. hierboven.

 

2.7               De Actiebonnen zijn geldig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot en met 22 september 2017 zoals vermeld op de Actiebon. Na deze datum accepteren de Restaurateurs de Actiebon niet meer en bestaat er geen recht op vergoeding.

 

2.8               Actiebonnen zijn – en blijven – eigendom van McArthurGlen, hebben geen contante waarde, kunnen niet worden ingewisseld voor contanten en zijn niet overdraagbaar aan derden in welke hoedanigheid en om welke reden ook, en ze mogen niet worden doorverkocht. Verloren, gestolen of verlopen Actiebonnen worden niet vervangen door McArthurGlen of de Restaurateurs.

 

2.9               De Deelnemer is aansprakelijk voor betaling van eventuele belastingen (met uitzondering van btw) die verschuldigd kunnen zijn als gevolg van het ontvangen van een Actiebon. De Actiebon omvat geen zaken anders dan als vermeld.

 

2.10           Voor deelname aan de Actie zijn geen aankopen of betalingen vereist.

 

 1. 3.      Beperking van aansprakelijkheid

 

3.1               Op de Actie is alle landelijke en lokale wet- en regelgeving van toepassing. Indien de uitvoering, de beveiliging, of het beheer van de Actie op enigerlei wijze wordt gehinderd door enige oorzaak waaronder, maar niet beperkt tot, fraude, virussen of andere technische problemen, kan McArthurGlen naar eigen inzicht beslissen om de Actie op te schorten om het probleem op te lossen en de Actie te hervatten op een manier die het beste overeenkomt met de geest van deze AVW. McArthurGlen behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te beslissen over de uitsluiting van een persoon indien wordt vastgesteld dat deze onjuist omgaat met de uitvoering van de Actie of handelt in strijd met deze AVW of op een onsportieve of hinderlijke manier. Elke poging van een persoon om de wettige werking van de Actie te ondermijnen kan een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding betekenen en indien een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt McArthurGlen zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van de betreffende persoon voor zover dit wettelijk is toegestaan.  

 

3.2               Elke aansprakelijkheid van McArthurGlen, haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven evenals hun respectieve functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers (de “Gevrijwaarden”) in verband met de Actie en eventuele bijbehorende activiteiten en ongeacht de rechtsgrond blijft beperkt, voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, tot gevallen van opzet of grove nalatigheid. In andere gevallen van minder ernstige nalatigheid zijn de Gevrijwaarden uitsluitend aansprakelijk indien een wezenlijke contractuele verplichting wordt geschonden, waarvan de schending het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of waarvan nakoming vereist is om dit doel te bereiken en waarbij het vertrouwen van de Deelnemer in de nakoming is geschaad. In dat geval blijft de aansprakelijkheid beperkt tot kenmerkende en voorzienbare schade. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in het geval van lichamelijk letsel of overlijden of in het geval van eventuele aanspraken volgens toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

 

 1. 4.      Vragen en klachten

 

4.1               Eventuele vragen over deze Actie (met inbegrip van de Actiebonnen), klachten over deze Actie, de manier waarop de gegevens van de Deelnemer worden gebruikt door McArthurGlen en/of eventuele verzoeken om de deelname van de Deelnemer aan de Actie te annuleren kunnen worden gericht aan Designer Outlet Roermond, Stadsweide 2, 6041 TD Roermond, Nederland of aan +31(0)475351777 of info@designer-outlet-roermond.com.

 

 1. 5.      Diversen

 

5.1               Indien enige bepaling in deze AVW om welke reden ook geheel of gedeeltelijk wordt geacht ongeldig of niet afdwingbaar te zijn, dan tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze AVW niet aan en blijven deze onverminderd van kracht. De ongeldige of niet afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met die van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling.

 

5.2               Deze AVW treden in de plaats van elke eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de Actie.

 

5.3               Voor zover toegestaan en zonder beperking van de wettelijke rechten van consumenten, aanvaardt de Deelnemer dat alle geschillen, aanspraken en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met de Actie individueel en exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, met uitsluiting van enige vorm van collectieve vordering (‘class action’). Op alle kwesties en vragen met betrekking tot de opstelling, geldigheid, uitlegging en afdwingbaarheid van deze AVW, de rechten en plichten van de Deelnemer, of de rechten en plichten van McArthurGlen in verband met de Actie, is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van de toepassing van de bepalingen inzake rechtskeuze.

De Merken

Toon alle