Algemene Voorwaarden ‘Win Gift Card’

 

Organisator

De Organisator van de Win Gift Card (de ‘Actie’) McArthurGlen Designer Outlet Rosada (de ‘Organisator’), Outlet Rosada B.V., Stadsweide 2, 6041TD Roermond, The Netherlands.

Voorwaarden voor deelname

1. Deelnemers moeten op het moment van deelname aan de Actie 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland of België. 

2. Medewerkers en naaste familieleden van medewerkers van de Organisator of van hun zakenpartners, agenten, gelieerde ondernemingen of dochter¬maatschappijen, alsmede anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Actie, zijn van deelname uitgesloten. 

3. Een aankoop is niet nodig. Maximaal één inzending per persoon. Deelname is uitsluitend mogelijk bij Designer Outlet Rosada. 

Actieperiode

4. De Actie begint op 29 juni 2018 om 8.00 uur en eindigt op 16 juli 2018 om 12.00 uur (de ‘Actieperiode’). De Organisator is niet verantwoordelijk voor inzendingen die buiten deze Actieperiode binnenkomen, zoekraken dan wel onvolledig, onleesbaar, beschadigd of verkeerd verstuurd zijn. Deze inzendingen zijn ongeldig.

Instructies voor deelname 

5. Om deel te nemen aan de Actie moet het Deelnameformulier worden ingevuld en ingestuurd  tijdens de Actieperiode die voor de betreffende prijs geldt. Deelname is online mogelijk via de website van Designer Outlet Rosada. Deelname is alleen geldig wanneer deelnemers alle verplichte gegevens op het deelnameformulier hebben ingevuld  en per e-mail een bevestiging van hun deelname aan de Actie hebben ontvangen.

6. Alle door de Organisator ontvangen inzendingen worden eigendom van de Organisator en worden niet aan de deelnemer geretourneerd.

7. Alle inzendingen moeten op persoonlijke titel en namens de deelnemer zelf worden gedaan. Inzendingen via derden, tussenpersonen of in bulkvorm zijn verboden. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers een prijs te weigeren en/of te diskwalificeren als hij een redelijk vermoeden heeft dat een inzending in strijd met deze algemene voorwaarden is verricht. Personen die de deelnameprocedure op welke manier dan ook trachten te omzeilen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van meerdere namen, telefoonnummers, woon- of IP-adressen) worden gediskwalificeerd (tezamen met eventuele andere verdachte, daarmee samenhangende inzendingen).

Prijzen en selectie van de winnaar 

8. De winnaar van de Actie wordt willekeurig gekozen uit de geldige inzendingen die door Designer Outlet Rosada gedurende de betreffende Actieperiode zijn ontvangen.

9. De eerste inzending die willekeurig wordt getrokken, wint de hoofdprijs. 

10. De Gift Card winnaar ontvangt een Gift Card van Designer Outlet Rosada ter waarde van € 500,-  De prijs kan worden afgehaald bij Guest Services in Designer Outlet Rosada op vertoon van de email waarin de winnaar is aangekondigd. Op de Gift Card zijn algemene voorwaarden van toepassing (zie Gift Card).  

Bericht aan de winnaars 

11. De winnaar wordt binnen enkele dagen na het einde van de Actieperiode per e-mail ingelicht over de trekking. De Organisator spant zich redelijkerwijze in om de winnaar dan te bereiken. De deelnemers dienen zelf hun junk- of spam-mailbox en hun voicemail te controleren op berichten over de Actie. Als een winnaar niet bereikbaar, niet beschikbaar of anderszins niet in staat is om de prijs in ontvangst te nemen, behoudt de Organisator zich het recht voor om een andere winnaar te trekken uit de geldige inzendingen die tijdens de Actieperiode zijn ontvangen. De Organisator is echter niet verplicht om andere winnaars te selecteren. 

12. De winnaar dient binnen 48 uur na het bericht van de Organisator te bevestigen dat zij de betreffende prijs aanvaarden. Bij het in ontvangst nemen van de prijs dient de winnaar een geldig identiteitsbewijs te laten zien. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor een geldbedrag. Indien de hierboven beschreven prijs niet aan de winnaar kan worden uitgereikt als gevolg van omstandigheden die buiten de macht van de Organisator liggen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de betreffende prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde. 

Andere belangrijke informatie

13. De besluiten van de Organisator zijn definitief en bindend. Behalve met de winnaar wordt er met niemand over de Actie gecorrespondeerd. 

14. De naam en woonplaats van de winnaar worden bekendgemaakt op de website van de Organisator . Voor redelijke publiciteitsdoeleinden in verband met de Actie kan de Organisator de prijswinnaar fotograferen en/of interviewen. 

15. Met uitzondering van de gegevens van de winnaar, die door de Organisator overeenkomstig artikel 14 bekend kunnen worden gemaakt, worden de persoonlijke gegevens van de deelnemers uitsluitend door de Organisator gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Actie. 

16. Voor zover wettelijk is toegestaan aanvaardt de Organisator geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van deelname aan de Actie of de aanvaarding van een gewonnen prijs. 

17. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie te annuleren, te wijzigen of te vervangen (met inbegrip van wijziging van de prijzen) indien de Actie naar het uitsluitende oordeel van de Organisator niet kan worden uitgevoerd op de wijze zoals beschreven in deze algemene voorwaarden of vanwege redenen waarop hij geen invloed heeft. 

18. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt verklaard, komt de betreffende bepaling te vervallen en blijven de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

19. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden (met inbegrip van niet-contractuele geschillen en vorderingen met betrekking tot de Actie), worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechter in Amsterdam of aan de rechter in de woonplaats van de deelnemer, met dien verstande dat een door de Organisator ingestelde procedure uitsluitend zal worden voorgelegd aan de rechter in de woonplaats van de deelnemer.