McArthurGlen Klantonderzoek Prijstrekking (de “Promotie”)

Algemene Voorwaarden

Let op: op het moment van deelname aan deze promotie dient u zich fysiek in Nederland te bevinden.

Deze promotie wordt georganiseerd door MGE (Rosada) Management B.V. (de “Promotor”), KVK-nummer 67125190, gevestigd te Stadsweide 2, 6041 TD in Roermond, Nederland.

Door deel te nemen aan de promotie stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden (hierna te noemen deze “Algemene Voorwaarden”). Promotiemateriaal  met betrekking tot de promotie, waaronder alle informatie over deelname aan de promotie die gepubliceerd wordt in publicaties van de promotor (waaronder sociale media, indien van toepassing) of op de websites van de organisator (hierna te noemen de “Websites”), maken ook deel uit van deze algemene voorwaarden. Indien strijdigheid bestaat tussen voorwaarden waarnaar wordt verwezen in promotiemateriaal en deze algemene voorwaarden, hebben deze algemene voorwaarden voorrang.

Geschiktheid

 1. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en zich fysiek in Nederland  bevinden ten tijde van de deelname aan de promotie. Iedere poging om deel te nemen aan de promotie buiten Nederland is ongeldig.
 2. Werknemers en vertegenwoordigers van de promotor, verbonden ondernemingen of dochterondernemingen, en iedereen die op andere wijze betrokken is bij de werking of uitvoering van de promotie (waaronder derden-promotiepartners) en hun respectievelijke verbonden, gelieerde of dochterondernemingen, en de directe familieleden en huisgenoten van die werknemers of vertegenwoordigers, komen niet voor deelname in aanmerking.
 3. Deelname aan de promotie is beperkt tot twee inzendingen per persoon per promotieperiode (zie paragraaf 5 voor meer informatie over de start en het einde van de promotieperiode). Deelname is pas mogelijk na een bezoek aan het deelnemende Centrum gedurende de promotieperiode , gebruik makend van een apart - klantonderzoek-deelnameformulier. Meerdere pogingen door dezelfde persoon m.b.v. hetzelfde - klantonderzoek-deelnameformulier zijn allen nietig.

Instructies voor deelname

 1. De promotie begint om 00:01u (CET) op 1 januari 2020 en sluit om 23:59u (CET) op 31 december 2020 (de promotieduur). Iedere poging om buiten de promotieduur deel te nemen aan de promotie is nietig.
 2. De Promotie wordt maandelijks gehouden. Elke maand begint de promotie op de 5de dag van die maand om 00:01u (CET) en sluit om 23:59u (CET) op de laatste dag van die maand (de promotieduur). Alle inzendingen die ontvangen zijn tussen de 1ste en de 4de dag van een maand worden automatisch doorgeschoven naar de volgende promotieperiode.
 3. Om deel te nemen aan de promotie moeten deelnemers het - klantonderzoek-deelnameformulier invullen en indienen bij het deelnemende centrum tijdens de promotieperiode. Klanten moeten een ingevuld klantonderzoek-deelnameformulier  insturen en aangeven te willen deelnemen aan de promotie binnen 5 dagen te rekenen vanaf het moment dat deze is toegestuurd per e-mail aan de klant (de “Verloopdatum”). Na de verloopdatum kan de klant niet meer deelnemen aan de promotie behalve wanneer zij opnieuw het deelnemende centrum bezoekt en een nieuw - klantonderzoek-deelnameformulier ontvangt. Deelnemers dienen alle verplichte gegevens in te vullen op het deelnameformulier zodat hun inzending geldig is en in te vullen dat zij deelnemen aan de promotie, waarna deelnemers een melding op het scherm zouden moeten zien waarin de inzending voor de promotie bevestigd wordt. Om onduidelijkheid te voorkomen: zelfs als een klant erin zou slagen om een om een ingevuld deelnameformulier in te sturen en deel te nemen aan de promotie na de verloopdatum, ook als de klant een bevestiging op zijn scherm te zien krijg waarin deelname bevestigd wordt, zal de klant niet geacht worden te hebben deelgenomen aan de promotie.
 4. Ontvangen inzendingen die niet via de officiële inzendingsmethode zijn ingediend worden niet geaccepteerd. Het gebruik van script, macro of een ander geautomatiseerd systeem om deel te nemen aan de promotie is verboden en inzendingen gedaan (of die lijken te zijn gedaan) met behulp van een dergelijk systeem mogen als nietig worden behandeld. Onleesbare, onvolledige of frauduleuze inzendingen worden geweigerd. Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij mogelijk datakosten verschuldigd zijn, afhankelijk van hun eigen individuele regeling voor internettoegang.

Winnaars en prijzen

 1. Er is één prijswinnaar per promotieperiode.
 2. Alle winnaars van de promotie worden willekeurig gekozen uit alle geldige inzendingen, die door het deelnemende centrum zijn worden ontvangen tijdens een promotieperiode. Er zijn geen prijzen voor andere deelnemers.
 3. Winnaars zullen worden geselecteerd op de 4de dag na het einde van de Promotieperiode (de Trekkingsdatum).
 4. De prijs is een McArthurGlen waardebon van €100 (hierna te noemen de “gift card”).
 5. De gift card kan worden gebruikt bij deelnemende winkeliers in ieder McArthurGlen Designer Outlet Centrum [wereldwijd OF in Nederland]. De gift card is gebonden aan de gift card voorwaarden (die te vinden zijn op de website van het Deelnemende Centrum [INSERT LINK]) of op de gift card) en is geldig voor [1 jaar] (hierna te noemen de “Geldigheidsperiode”). Onder geen enkele omstandigheid is terugbetaling in contant geld mogelijk, ook niet als er een bedrag over is aan het einde van de Geldigheidsperiode van de gift card. De gift card is niet-overdraagbaar en kan niet aan iemand anders worden verkocht. Als u een product of dienst koopt dat meer kost dan de waarde/openstaande waarde die overblijft op de gift card, dient u het waardeverschil bij te betalen.
 6. De prijzen zijn zoals vermeld en niet-inwisselbaar en niet-overdraagbaar. Prijsalternatieven in geld, geheel of gedeeltelijk, zijn niet mogelijk.
 7. Indien de promotor niet  in staat is de prijs toe te kennen op de wijze als omschreven in de algmene voorwaarden, behoudt de promotor het recht om een prijs van gelijke aard en gelijke waarde toe te kennen of, uitsluitend naar zijn keuze, de geldelijke waarde van de prijs uittereiken. De promotor heeft tevens het recht voor om een prijs van gelijke aard en gelijke waarde toe te kennen of, uitsluitend naar zijn keuze, de geldelijke waarde van de prijs, in geval hij dit naar zijn redelijke oordeel passend acht.

Bekendmaking winnaars en prijsuitreiking

 1. Winnaars krijgen binnen 10 dagen na de betreffende trekkingsdatum bericht per e-mail of met gebruikmaking van andere contactgegevens die aan de promotor zijn verstrekt. Tijdens deze periode zullen redelijke inspanningen worden gedaan om contact op te nemen met de winnaar. In geval een winnaar niet bereikt kan worden of niet beschikbaar is, behoudt de promotor zich het recht voor om een andere winnaar te trekken uit de geldige/correcte inzendingen die ontvangen zijn tijdens de promotieperiode.
 2. Winnaars kunnen, naar eigen keuze, de prijs ophalen bij het deelnemende centrum of verzoeken dat de prijs per post naar hen verzonden wordt. Voorafgaand aan ontvangst van hun prijs, kunnen winnaars om een geldig identiteitsbewijs gevraagd worden.

Gegevensbescherming en reclame

 1. De promotor zal de persoonsgegevens van deelnemers verzamelen en verwerken en deze gegevens zullen worden gedeeld met de vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen en, indien van toepassing, derden-aanbieders van prijzen (met inbegrip van partijen buiten de Europese Economische Ruimte). Informatie die door deelnemers wordt verstrekt wordt alleen gebruikt voor deze promotie (inclusief voor uit te reiken prijzen) en voor andere doeleinden die kunnen worden aangegeven op het moment van inzending of op promotiemateriaal. Persoonsgegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid dat van tijd tot tijd van toepassing is (zie www.mcarthurglen.com/nl/outlets/nl/designer-outlet-rosada/privacybeleid/).

Algemeen

 1. Het besluit van de promotor is definitief en bindend voor de deelnemers. Er kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Indien deelnemers (a) de verzochte verplichte informatie niet verstrekken bij deelname aan de promotie; en/of (b) niet deelnemen voor de verloopdatum; is hun inzending nietig.
 3. De promotor heeft het recht van deelnemers te eisen dat zij bewijzen in aanmerking te komen. Indien een winnaar niet in aanmerking blijkt te komen, behoudt de promotor het recht om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen en om elke eventueel reeds toegekende prijs terug te eisen.
 4. Deelnemers mogen niets doen wat illegaal en/of gevaarlijk is en/of wat henzelf of anderen in gevaar kan brengen.  Behoudens nalatigheid, zal de promotor niet aansprakelijk zijn voor materiële schade, immateriële schade of lichamelijke letsel als gevolg van de inzending van deelnemers voor de promotie en/of het gebruik van de prijs, noch voor technische fouten, hardware- of softwarefalen, verloren, gebrekkige of niet-beschikbare netwerkaansluitingen of problemen van welke aard dan ook die deelname van de deelnemer aan de promotie beperken of onmogelijk maken. De promotor is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging, verminking, onvolledigheid, onleesbaarheid of anderszins niet-leesbaarheid van inzendingen van gift cards. Niets in de algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de promotor voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid op welke wijze dan ook beperken, of voor welke andere zaak dan ook, in geval aansprakelijkheid niet mag worden beperkt volgens de wet.
 5. De promotor heeft het recht ten allen tijde de promotie te beëindigen, aan te passen of te derogeren (waaronder het wijzigen van prijzen) indien, uitsluitend naar zijn oordeel, de promotie niet kan worden uitgevoerd als aangegeven. Indien een fout ertoe leidt dat er meer winnaars zijn dan prijzen, heeft de  promotor het recht om: (a) alle aanspraken of inzendingen nietig te verklaren die het gevolg zijn van een drukfout of andere fout; en/of (b) de beschikbaar prijs/prijzen toe te wijzen door middel van een extra trekking of de prijs/prijzen of waarde van de prijs/prijzen te verdelen onder de winnaars van de promotie.
 6. De promotor behoudt zich het recht voor om de algmene voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen gepubliceerd worden op de website van de promotor.
 7. De algmene voorwaarden worden beheerd en geïnterpreteerd conform Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien in verband met deze overeenkomst (inclusief niet-contractuele geschillen en vorderingen met betrekking tot de promotie) vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Limburg in Nederland.