Algemene voorwaarden Parkeren bij Designer Outlet Center Roermond

Parkeren bij RPL

De parkeerplaats (en) bij het Designer Outlet Center Roermond worden beheerd door Roermond Parking Land CV (RPL) (contactgegevens hieronder).

Door een parkeerkaart te kopen of een parkeerplaats te reserveren via Premium Parking heeft de gebruiker het recht om de parkeerplaats (en) te betreden en komt een parkeerovereenkomst tussen de gebruiker en RPL tot stand.

De algemene parkeervoorwaarden zijn van toepassing op alle parkeerovereenkomsten. Het kopen van een parkeerkaart   geeft geen garantie voor een parkeerplaats.

Alleen in geval van een reservering via Premium Parking heeft de gebruiker recht op een parkeerplaats. RPL heeft altijd het recht om een gebruiker naar een specifieke parkeerterrein en/of parkeerplaats te leiden en een gebruiker toegang tot de parkeerplaats (en) te weigeren als RPL dit wenselijk acht.

Bij het betreden van de parkeerplaats(en) wordt uw kenteken geregistreerd.  Het doel is om een gemakkelijke en gecontroleerde toegang en vertrek van het parkeerterrein (en) te bewerkstelligen. Voor de manier waarop RPL de persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerkt, verwijzen we naar ons RPL-privacy beleid (https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/nl/designer-outlet-roermond/privacy-policy/).

De slagboom sluit automatisch na elk passerend voertuig.  Direct doorrijden na het voorgaande voertuig, zonder te wachten tot de slagboom is gesloten, is gevaarlijk en kan schade veroorzaken. Om deze reden is het verboden om direct na het voorgaand voertuig te rijden.

Caravans/ campers mogen de parkeerplaats (en) alleen betreden via de barrières, die uitdrukkelijk zijn aangewezen voor caravans/campers.

Prijzen

De prijzen voor het gebruik van de parkeerplaats (en) zijn:

 • Eerste 30 minuten gratis;
 • EUR 4 per dag regulier parkeertarief);
 • EUR 8 per dag (Premium Parking);
 • EUR 4 in geval van verloren parkeerkaart;

De gebruiker kan het verschuldigde parkeergeld betalen bij een parkeerautomaat. 

De gebruiker kan het verschuldigde parkeergeld voor een Premium Parking abonnement betalen, mits een reservering is geplaatst en gebruik is gemaakt van de aangeboden betaalmethoden in het boekingsproces. De elektronische betalingsfaciliteit op de website dient te worden gebruikt. Indien gebruiker de betaling via de elektronische betalingsfaciliteit goedkeurt, geeft hij toestemming aan RPL om het verschuldigde geldbedrag van zijn creditcard of bankrekening af te schrijven.

Als de betaling met (een van) de aangeboden betaalmethoden wordt geweigerd door de elektronische betalingsfaciliteit, kan de reservering niet worden voltooid. De gebruiker wordt hiervan onverwijld of kort na de poging tot het maken van een reservering op de hoogte gebracht.

RPL zal eventuele prijswijzigingen op de website publiceren. Prijswijzigingen hebben geen invloed op een voltooide reservering voorafgaand aan de publicatie van de prijswijziging De publicatie van eventuele prijswijzigingen heeft geen invloed op een reservering, die vóór de publicatie van de prijswijziging al was voltooid.

Openingstijden

De standaard openingstijden van de DOC Roermond zijn:

10.00 - 20.00 uur maandag tot vrijdag

09:00 - 21:00 uur zaterdag en zondag

09.00 - 22.00 uur op enkele Nederlandse en/ of Duitse feestdagen

met uitzondering van feestdagen waarop handel niet is toegestaan en de dagen waarop speciale openingstijden gelden.

Openingstijden zijn onder voorbehoud.

 Het parkeerterrein opent 60 minuten voordat RPL opent en sluit 60 minuten nadat het laatste restaurant bij RPL sluit.

Buiten de openingstijden zijn voertuigen niet toegestaan op het Parkeerterrein.

Gebruik

Gebruik van de parkeerplaats (en) is uitsluitend toegestaan:

 1. In verband met een bezoek aan Designer Outlet Center Roermond;
 2. Voor het parkeren, laden en lossen van het voertuig;
 3. Voertuigen met kenteken die naar behoren zijn verzekerd en zich in een verkeerswaardige staat bevinden; en
 4. Op de gemarkeerde parkeerplaatsen en slechts één voertuig per parkeerplaats.

Aanhangwagens van welke aard dan ook zijn niet toegestaan op de parkeerplaats(en).

Aangewezen gebruik

Parkeerplaatsen gereserveerd voor personen met een bijzondere voorziening (bijv. personen met een handicap) zijn bedoeld voor personen met een bijzondere voorziening en mogen alleen door die personen worden gebruikt. De gebruiker moet op verzoek het bewijs van bijzondere voorziening (bijv. de gehandicaptenparkeerkaart) kunnen tonen.

Fietsen, bromfietsen en motorfietsen mogen alleen parkeren op parkeerplaatsen die uitdrukkelijk zijn aangewezen voor de betreffende voertuigen. Caravans/ campers mogen alleen parkeren in speciale ruimtes en op aanwijzing van RPL-personeel evenals het personeel van het Designer Outlet Center Roermond, of aangestelde leveranciers.

Veiligheid

Voor uw veiligheid en die van anderen is het van belang dat:

 1. U dient waar mogelijk altijd gebruik te maken van het voetpad, trottoirs, zijstrepen en/of een ander pad die is aangewezen door RPL Lopen op de weg inclusief op- en afritten, is verboden.
 2. U dient de aanwijzingen van het RPL- personeel, het personeel van het Designer Outlet Center Roermond of aangestelde leveranciers, altijd en onmiddellijk te volgen.
 3. U rijdt nooit sneller dan de loopsnelheid op de parkeerplaats(en).

Verboden gedrag

De volgende gedragingen zijn niet toegestaan ​​op de parkeerplaats(en):

1.Roken en het gebruik van vuur van welke aard dan ook;

 1. Het opslaan van brandstof, ontvlambare voorwerpen en lege brandstofcontainers;
 2. De gebruiker dient de motor van het motorvoertuig niet langer dan voor het onmiddellijk in en uitrijden van de parkeerplaats(en) noodzakelijk is, in werking te hebben);
 3. Reparatie, wassen of onderhoud van voertuigen;
 4. Distributie van reclamemateriaal;
 5. Het deponeren van afval;
 6. Het gebruik van verdovende middelen);
 7. Gedragingen in strijd met de goede zeden en openbare orde;
 8. Op enigerlei wijze misbruik maken van de parkeerkaart of de parkeerkaart gebruiken voor andere doeleinden, dan waarvoor zij is toegekend aan gebruiker. Gebruiker mag de elektronische toegangs- controle of betalingssystemen niet omzeilen, of derden hierbij helpen;
 9. Illegale activiteiten.

Het personeel van RPL is gerechtigd om elke gebruiker de toegang tot de parkeerplaatsen(en) te weigeren en indien noodzakelijk hem te verwijderen van de parkeerplaats(en). In dat geval heeft de gebruiker geen recht op restitutie en/of compensatie en is de gebruiker niet vrijgesteld van zijn betalingsverplichtingen.

Verwijdering van het voertuig

Het personeel van RPL  is gerechtigd om motorvoertuigen te allen tijde en op kosten van de gebruiker van de parkeerplaats (en) te verplaatsen.  In de volgende gevallen is dit toegestaan:

 1. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden;
 2. Parkeren buiten de openingstijden en/of bij strijd met de toegestane gebruiksperiode;
 3. Parkeren buiten de aangegeven parkeerterreinen op de parkeerplaats(en);
 4. Dreigend gevaar.

Wielklem

RPL heeft het recht, indien dit door RPL noodzakelijk wordt geacht. Het personeel van RPL is gerechtigd om een wielklem te plaatsen op uw auto, indien dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid door RPL noodzakelijk wordt geacht.

Aansprakelijkheid

RPL aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de gebruiker, noch aanvaardt RPL enige aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen (inclusief het voertuig) van de gebruiker, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid door RPL. In geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid is de aansprakelijkheid van RPL volledig uitgesloten.

RPL is nooit aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt of valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, andere gebruikers en/of derden. RPL aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die aan gebruiker is wijten of voor rekening dient te blijven van gebruiker, andere parkeerders of derden.

De gebruiker is verplicht om schade, verlies van eigendommen en/of letsel zo snel als redelijkerwijs mogelijk is bij de RPL Guest Service te melden, maar in elk geval voordat u de parkeerplaats(en) van de RPL verlaat.  

Premium parkeren

De gebruiker reserveert een parkeerplaats in het Premium Parking-gebied door het boekingsformulier voor het gewenste parkeerproduct in te vullen via de website [link invoegen].

De reservering voor Premium Parking is afhankelijk van de beschikbaarheid van het aantal parkeerplaatsen, dat is toegewezen aan Premium Parking (het Premium Parking-gebied) en kan worden gebruikt tot 24.00 uur op de dag vóór de beoogde aankomstdatum. Als parkeerplaatsen niet (of niet langer) beschikbaar zijn, zal RPL de boeking niet accepteren en de gebruiker hiervan binnen op zo kort mogelijke termijn van op de hoogte te brengen. Premium Parking is niet beschikbaar voor campers/caravans.

De gebruiker dient om een reservering te kunnen plaatsen op de website, de vereiste informatie dat is aangegeven op het boekingsformulier/reserveringsformulier te verstrekken.

Nadat de gebruiker zijn of haar keuze heeft geselecteerd, wordt een volledig overzicht getoond samen met een overzicht van het verschuldigde bedrag.

De gebruiker wordt vervolgens gevraagd om de elektronische betalingsfaciliteit te bezoeken om het verschuldigde bedrag te betalen. De parkeerovereenkomst tussen gebruiker en RPL voor Premium Parking treedt in werking, wanneer de gebruiker door op knop te klikken zijn betaling bevestigt.

Na het voltooien van de reservering bevestigt RPL dit door middel van een boekingsbevestiging, die per e-mail wordt verzonden naar het door gebruiker opgegeven emailadres.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct en geldig e-mailadres. RPL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor niet- verstuurde e-mails, die te wijten zijn aan een transmissiefout. De bevestiging dient als bewijs van het bestaan van de parkeerovereenkomst ​​en bevat tevens de details van de parkeerovereenkomst.

Het is verboden Premium Parking te gebruiken voor commerciële doeleinden. Een reservering is niet overdraagbaar aan derde partijen.

Als een gebruiker een ander parkeerterrein betreedt dan het Premium Parking-gebied en een kaartje trekt, wordt de reservering niet gebruikt en moet de gebruiker het getrokken parkeerkaartje betalen.

 

Wijziging of annulering

Reserveringen kunnen op elk moment worden gewijzigd of geannuleerd via de link in de bovengenoemde bevestigingsmail, die verwijst naar een speciale inlogmodule waarmee wijzigingen in en annuleringen van de reservering kunnen worden verwerkt

Het is niet mogelijk om de reservering op een andere manier te wijzigen of te annuleren dan met behulp van de speciale inlogmodule.

In geval van een wijziging of annulering van de reservering worden de kosten (gedeeltelijk) terugbetaald of ze moeten als extra kosten worden betaald. Dit is afhankelijk van de (aard van de) wijziging of annulering. Er wordt geen restitutie of andere compensatie betaald als de speciale inlogmodule niet wordt gebruikt, om de wijziging of annulering van de reservering door te geven.

Reserveringen die zijn gemaakt met derde partijen in plaats van (direct) via Premium Parking met behulp van de boekingstool op de website kunnen niet worden geannuleerd of gewijzigd.

Elektrische Oplaadpunten

De elektrische oplaadpunten zijn alleen bedoeld voor elektrische auto's. Voor het gebruik van een elektrische oplaadpunt verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden, die op de locatie van het elektrische oplaadpunt zijn vermeld.

Algemeen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of parkovereenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door bepalingen die geldig zijn waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bepalend voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden.

Op alle parkeerovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen RPL en de gebruiker zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechters van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Nederland.

 In afwijking van deze bepaling, heeft RPL te allen tijde het recht om een ​​geschil of claim in te dienen bij de bevoegde rechtbank op de locatie waar de gebruiker woont.

Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeerfaciliteit dient de gebruiker zich te gedragen conform en dient het voertuig te voldoen aan de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens dit reglement gesteld.

 

Informatie RPL:

Roermond Parking Land CV

Stadsweide 2

6041 TD Roermond

Nederland

Tel: +31 (0) 475 351 777

e-mail: info@designer-outlet-roermond.com